Inšpirujte sa

Eduma sa v roku 2017 rozhodla oceniť Vnímavú školu, Vnímavú firmu a štyri výnimočne Vnímavé projekty účastníkov 4-vé akadémie rozvoja kritikého myslenia v štyroch kategóriách – pracovníci s mládežou, učitelia, zamestnanci a študenti.

Ocenenia

Vnímavá firma

SLOVAK TELEKOM

Vnímavou firmou sa stala spoločnosť Slovak Telekom, ktorá 15 rokov systematicky podporuje komunitu nepočujúcich na Slovensku a tretí rok sa venuje zavádzaniu inkluzívneho prístupu k zamestnancom a zákazníkom. To znamená, že vytvára tolerantné firemné prostredie a vedie zamestnancov k vnímaniu potrieb a prekážok svojich kolegov a zákazníkov zo zraniteľných skupín našej spoločnosti. Uplynulý rok dokonca spracovala stratégiu inkluzívneho prístupu k zákazníkom, v rámci ktorého nastavila celofiremné kampane a dlhodobé vzdelávanie s mentoringom pre 34 zamestnancov na 13 pracoviskách firmy s dopadom na viac ako 700 zamestnancov. Zamestnanci počas tohto roka uskutočnili 23 vnímavých projektov, ktoré boli zamerané na búranie stereotypov a inkluzívny prístup k zákazníkom zo zraniteľných skupín. Slovak Telekom tiež zorganizoval celofiremnú kampaň a vytvoril interaktívnu počítačovú hru Neživím predsudky a zameral sa na elimináciu stereotypov voči ľuďom s prekážkami medzi zamestnancami firmy a jej zákazníkmi.

Vnímavá škola

PEDAGOGICKÁ FAKULTA V BANSKEJ BYSTRICI

Historicky prvou Vnímavou školou sa stala Pedagogická fakulta, najmä Katedra sociálnej práce, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá už druhý rok výrazne mení filozofiu prístupu vzdelávania svojich študentov. Posilňuje ich postoje a formuje kritické myslenie, inovuje vzdelávanie a podporuje samotných študentov na využívanie inovatívnych nástrojov, najmä v porozumení zraniteľných skupín a eliminácie extrémizmu medzi mladými ľuďmi. Fakulta ešte v roku 2016 spracovala stratégiu, prostredníctvom ktorej zaviedla storytelling a prácu s príbehmi do samotného vzdelávania a prípravy študentov na prax. Tento rok 22 študentov magisterského štúdia absolvovalo 4vé akadémiu ako súčasť vzdelávania, ktorí sa venovali témam inklúzie, búrania stereotypov a predsudkov či eliminácii extrémizmu voči ľuďom zo zraniteľných skupín.

Ocenenie si dnes od verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej prevzala prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie, docentka Alžbeta Brozmanová Gregorová.

Certifikát – výnimočne vnímavý projekt

Kategória pracovníci s mládežou

Viktória Skokánková a Zuzana Blusková

Certifikát výnimočne Vnímavý projekt v kategórii pracovníci s mládežou si od verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej prevzali Viktória Skokánková a Zuzana Blusková, ktoré sa zamerali na biologického rodiča a jeho spolupráci s detským domovom pri návrate dieťaťa späť do rodiny. Cez videopríbeh biologického rodiča autenticky približujú jeho situáciu pri odoberaní detí a ich umiestňovaní do ústavnej starostlivosti. Pochopenie a akceptovanie rodiča, takého aký je a jeho zložitej životnej situácie, má potenciál odstrániť najväčšiu bariéru vo vzájomnej komunikácii so zamestnancami, vychovávateľmi a profesionálnymi rodičmi. Len tak je možné pracovať so zlyhávajúcou rodinou na odstránení nedostatkov a možnom návrate detí do rodinného prostredia. “Projekt pani Viktórie Skokánkovej a Zuzany Bluskovej veľmi presne vykresľuje vzťah rodiča a zástupcov štátu, veľmi dôkladne a citlivo vysvetľuje dôvody často prítomnej nedostatočnej komunikácie a nabáda sociálnych pracovníkov a zamestnancov detských domovov na proaktívny a empatický prístup v komunikácii s rodičmi. Ich projekt formou živej knižnice mamy detí, ktorá prišla o deti a vhodnou komunikáciou a sanáciou rodiny ich získala späť, prináša nielen popísanie všeobecnej problematickej situácie na začiatku, keď sa rodina ocitá v kríze, ale aj priebeh sanácie rodiny a zároveň prináša odporúčania, čomu sa v kontakte s rodičmi venovať detailnejšie a čomu sa vyvarovať v procese obnovy fungovania rodiny. Tento príspevok považujem za mimoriadne cenný materiál, ktorý môže poslúžiť všetkým zamestnancom orgánov verejnej správy podieľajúcich sa na ochrane práv detí, ako aj pracovníkov mimovládnych organizácií pomáhajúcich rodinám prekonať krízové obdobie. Núti nás zamýšľať sa nad konaním rodičov ocitajúcich sa v kríze, prichádzajúcich o svoje deti umiestnením do ústavnej starostlivosti, čo napomáha prekonať predsudky a negatívne nastavenie profesionálov voči rodičom. Tento projekt si zaslúži povšimnutie preto, že napĺňa podstatu ochrany základných práv detí, ktorou je, aby všetky deti prežívali svoje detstvo v rodine”, dodáva Verejná ochrankyňa práv.

Kategória zamestnanci

Veronika Šušková

Certifikát výnimočne Vnímavý projekt v kategórii zamestnanci putovala od Lenky Surotchak, riaditeľky Nadácie Pontis, do rúk Veroniky Šuškovej zo Slovak Telekom, za e-book Príbehmi k poznaniu: Za každým zákazníkom je príbeh. Veronika pracuje v call centre telekomunikačnej spoločnosti a pre svojich kolegov spísala každodenné príbehy so zákazníkmi a s odporúčaniami, ako možno vnímavejšie pristupovať k ich potrebám. Pre svojich kolegov sa zároveň stala vnímavou ambasádorkou, na ktorú sa môžu kedykoľvek obrátiť.

Kategória študenti

Lucia Zacharová

Certifikát výnimočne Vnímavý projekt v kategórii študenti si prevzala Lucia Zacharová za projekt Ako vidíme nevidiacich od Petry Rímešovej z VÚB. „Oceňujeme, že sa mladí ľudia zapojili do projektu budovania vnímavej spoločnosti. Rozhodli sme sa oceniť prácu, v ktorej si autorka uvedomuje vlastné predsudky a otvorene sa k nim priznáva. Nie je ľahké hovoriť o vlastných skúsenostiach so zdravotne znevýhodnenými spoluobčanmi, najmä ak sa spájajú s predsudkami voči nim,“ povedala Elena Kohútiková, členka správnej rady Nadácie VÚB.

Kategória učitelia

Daniela Krasuľová

Certifikát výnimočne Vnímavý projekt v kategórii učitelia získal projekt Cesta k vnímavej triede od Daniely Krasuľovej, ktorá sa rozhodla zmapovať atmosféru vo svojej triede na základnej škole. Učiteľka sa veľmi kreatívnym a originálnym spôsobom snažila zistiť, aká je klíma v inak prospechovo vynikajúcej triede, cez rozprávku a jej postavy s rôznymi charaktermi. Uvedomila si, aké je dôležité poznať svojich žiakov a že mapovanie klímy v triede je veľmi dobrá cesta na upevnenie kolektívu a podporu vzájomného rešpektu. Vzdelávanie na 4vé akadémii ju podnietilo viac sledovať a zisťovať, čo žiaci prežívajú, aké majú ich emócie a správanie pozadie, ako ho ovplyvňuje prostredie a rodina. Vďaka tomu dnes môže ďalej pracovať v zlepšovaní a vytváraní dobre atmosféry a inšpirovať ďalších učiteľov, ktorí v nej môžu nájsť presný návod ako takúto aktivitu realizovať vo svojej triede.