Inšpirujte sa

Eduma v roku 2018 ocenila Vnímavé školy, Vnímavé firmy i výnimočne Vnímavé projekty účastníkov 4-vé akadémie rozvoja kritického myslenia v kategóriách – učitelia, študenti a pracovníci s mládežou.

Ocenenia

Vnímavé školy za rok 2018

Základná škola s materskou školou Vištuk

Vnímavosť je zahrnutá ako nedeliteľná súčasť bežného života školy tak, že je braná ako automatický základ, na ktorom sa stavia nadstavba. Škola má princípy vnímavosti voči špecifickým potrebám žiakov plnohodnotne zakomponované v strategických dokumentoch rozvoja školy. Plán práce školy na rok 2018/2019 je komplexný dokument obsahujúci okrem iného aj veľmi podrobne špecifikované aktivity podporujúce vnímavosť a inklúziu na škole. Ide o mnohé veľmi konkrétne aktivity, ako aj všeobecné procesy v rámci školy v tejto oblasti. Presne sú vymenované scitlivujúce aktivity pre 1. ako aj 2. stupeň. V zmysle tohto dokumentu je všetkým učiteľom vopred ale aj priebežne zrejme, ako napĺňať inkluzívny prístup v každodennom pedagogickom procese. Plán práce uvádza ako jeden z cieľov rozvoj kritického myslenia u žiakov, zároveň aj rozvoj individuality každého dieťaťa, rozvoj jeho tvorivosti pri rešpektovaní jeho osobnosti. Usmerňuje učiteľov, aby využívali kreatívne metódy práce. Je mimoriadne cenné, že jedných z cieľov školy je rozvíjať emocionálnu inteligenciu detí, schopnosť niesť osobnú zodpovednosť, mravnosť, medziľudské vzťahy. Žiaci sú vedení k zodpovednosti za svoje výsledky, pričom sa im vychádza v ústrety pri tempe práce a čase potrebnom na zvládnutie úlohy. Šírka a konkrétnosť tohto dokumentu v zmysle podpory inklúzie a morálnych a etických hodnôt, vnímavosti a rovnocenného prístupu je na slovenské pomery výnimočné.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Moldava nad Bodvou

Školu navštevujú žiaci z rómskej osady i žiaci so zdravotným znevýhodnením. Tím učiteľov pod vedením riaditeľky Andrey Papp vytvára klímu školy, v ktorej sa všetky deti cítia dobre. Škola si buduje inkluzívny tím, má motivačný program pre žiakov, realizuje množstvo vnímavých projektov a tvorí ich databázu v maďarskom jazyku, podporuje nový spevácky zbor či zamestnáva Rómov z miestnej komunity. Zároveň zapája a motivuje rodičov a rodiny detí.

Základná škola Pribinova Nováky

Základná škola v Novákoch buduje priateľskú atmosféru - medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a učiteľmi, medzi pedagógmi i rodičmi a širokou verejnosťou. Škola umožňuje všetkým žiakom získať vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetoch. Dáva šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a mohol zažiť úspech. Škola je otvorená všetkým žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, so zdravotným znevýhodnením i so zdravotným postihnutím. Na hodinách sa učitelia snažia o formovanie potreby spoločenskej zodpovednosti u detí, čím ich pripravujú na život v spoločnosti, kde je potrebné vnímať potreby a prekážky zraniteľných ľudí v našom okolí, v širšej komunite, spoločnosti i svete.

Súkromná základná škola s materskou školou DSA v Lučenci

Základná škola DSA v Lučenci je otvorená pre všetkých žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, so zdravotným znevýhodnením i so zdravotným postihnutím. Umožňujú deťom individuálny prístup. Diskusia medzi učiteľmi ohľadom vnímavosti prebieha najmä v nepretržitej komunikácii na všetkých úrovniach. Prebieha taktiež spolupráca so špeciálnou pedagogičkou a asistentmi učiteľov. Snažia sa rozvíjať dobrovoľníctvo. Budova školy je väčšinou prispôsobená pre potreby všetkých žiakov. Taktiež zohľadňujú prípravu vzdelávacích aktivít, sociálne zázemie, skúsenosti, úroveň schopností žiakov. Vyučovanie a hodnotenie je realizované tak, aby vyhovovalo špecifikám každého žiaka. Učitelia a učiteľky na vyučovacích hodinách využívajú prácu s príbehmi, prepájajú ich na reálne situácie zo života ľudí v spoločnosti. Zároveň formujú kritické myslenie a postoje detí cez príbehy zraniteľných skupín v spoločnosti.

Základná škola s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi

Škola prijíma všetky deti zo spádovej oblasti, vrátane detí z miestnej rómskej osady. Vytvorila bezbariérové prostredie vhodné aj pre vozičkárov, buduje si inkluzívny tím, zaviedla Hejného matematiku ako inkluzívnu vyučovaciu metódu. Priestory školy pretvára na príjemné prostredie na stretávanie sa všetkých žiakov, pracuje na realizácii vnímavých projektov. Škola splnila takmer všetky podmienky programu a získava certifikát Vnímavá škola.

Základná škola Na dolinách, Trenčín

Učitelia na škole sú inkluzívne zameraní, hľadajúci nové formy vychádzania v ústrety žiakom so špecifickými potrebami. Úloha inkluzívneho tímu pôsobiaceho na škole je vyzdvihovaná z pohľadu učiteľov ako mimoriadne dôležitá. Je zrejmé, že atmosféra na škole je podporujúca inklúziu všetkých žiakov bez rozdielu. Typickým (a zároveň odlišným od iných škôl) je javí dôraz na vnímanie špecifík detí z detských domovov alebo detí v pestúnskej starostlivosti. Interiér školy je upravený bezbariérovo a inkluzívne. Snaha o potrebné úpravy interiéru je zrejmá napríklad aj z prípravy triedneho kútika autistického žiaka este pred jeho nástupom do 1. ročníka. Škola vedie deti k zodpovednosti, občianskej angažovanosti, kritickému mysleniu ako aj vnímavosti voči svojmu okoliu.

Základná škola s materskou školou Smolenice

Interiér školy je upravený bezbariérovo. Škola už od svojho vstupu vyvoláva príjemnú atmosféru s výzdobou podčiarkujúcou priateľstvo a toleranciu. hľadajú nové formy vychádzania v ústrety žiakom so špecifickými potrebami. Pre každé dieťa so špecifickými potrebami sa vypracuje individuálny vzdelávací program. Na škole pôsobí inkluzívny tím, ktorý je podstatný v zmysle posilnenia vnímavosti medzi učiteľmi a deťmi. Počas roka sa realizuje mnoho aktivít, ktoré posilňujú vnímavosť u detí aj učiteľov. Mnoho z nich je realizovaných zážitkovým spôsobom. Tieto aktivity vedú deti k zodpovednosti, občianskej angažovanosti, kritickému mysleniu ako aj vnímavosti voči svojmu okoliu. Škola realizuje množstvo projektov, ktoré rozvíjajú žiakov nielen po stránke vedomostnej, ale aj emočnej a osobnostnej.

Základná škola Železničná Bratislava

Na škole pôsobí široký tím odborníkov podporujúcich vnímavosť k deťom so špecifickými potrebami. Výsledky práce tohto tímu sú badateľné na celkom nastavení atmosféry v škole ako aj na úprave bezbariérového interiéru. Vo viacerých častiach sa nachádzajú relaxačné zóny alebo špeciálne pomôcky na uvoľňovacie cvičenia. Na prácu so žiakmi so špecifickými potrebami bola zariadená aj špeciálna učebňa obsahujúca špeciálne pomôcky, čo je veľmi dôležitý faktor na mieru prispôsobenej práce s deťmi. Plán práce školy na rok 2018/2019 je komplexný dokument obsahujúci okrem iného aj veľmi podrobne špecifikované aktivity podporujúce vnímavosť. Jedná sa o mnohé konkrétne podujatia, ako aj nastavené všeobecné procesy. Jeho priebežné napĺňanie je zárukou posilňovania vnímavosti u učiteľov aj žiakov. Vysoko pozitívnym aspektom je spolupráca s rodičmi a organizovanie tematických podujatí pre nich. Z pohľadu vnímavosti je cenný workshop pre rodičov pred nástupom ich detí do školy.

Základná škola Juraja Fándlyho Sereď

Škola má princípy vnímavosti voči špecifickým potrebám žiakov zakomponované v aktivitách počas školského roka. Tieto dávajú možnosť na zapojenie sa detí rôznych záujmových zameraní ako aj špecifických schopností a možností. Na škole pôsobí tím odborníkov podporujúcich vnímavosť k deťom so špecifickými potrebami. Výsledky práce tohto tímu sú badateľné na celkom nastavení atmosféry v škole ako aj na jej interiéri, ktorý je upravený bezbariérovo vrátane zabezpečeného schodolezu pre osoby na invalidnom vozíku. Veľkým prínosom pre rozvoj žiakov je aj ich zapájanie do charitatívnych zbierok a iných scitlivujúcich podujatí. Aktivity zamerané na vnímavosť sa čiastočne odzrkadľujú aj v základných dokumentoch školy, čím sa zdôrazňuje ich dôležitosť z pohľadu pedagógov, žiakov aj ich rodičov.

Vnímavé firmy za rok 2018

Adient Slovakia

Od začiatku svojho pôsobenia snaží o podporu komunít a tento rok sa rozhodla adoptovať školu zapojenú do programu Vnímavá škola.

Kovotvar, výrobné družstvo, Kúty

Za pozitívny prístup v zamestnávaní Rómov a Nerómov a za prístup k rómskym zamestnancom, ktorí tvoria až tretinu Kovotvaru, čo je pre firmu významné číslo.

Vnímavé inštitúcie za rok 2018

Detský domov Studienka, Bratislava

Inštitúcia, ktorá sa roky snaží o kvalitnejší život detí a mladých ľudí v detských domovoch, sústavne vzdeláva svojich zamestnancov a profesionálnych rodičov a ak je to čo i len trocha možné, snaží sa o návrat detí späť do rodín.

Detský domov Macejko, Malacky

Inštitúcia, ktorá sa roky snaží o kvalitnejší život detí a mladých ľudí v detských domovoch, sústavne vzdeláva svojich zamestnancov a profesionálnych rodičov a ak je to čo i len trocha možné, snaží sa o návrat detí späť do rodín.

Výnimočne Vnímavé Projekty

Kategória Učitelia

Hajnalka Lanczová, Základná škola Juraja Fándlyho Sereď

Vnímavosťou k poznaniu

Hajnalka Lanczová pôsobí ako sociálna pedagogička na Základnej škole Juraja Fándlyho v Seredi, ktorá sa zapojila do programu Vnímavá škola. Svoju prácu v rámci inkluzívneho vzdelávania s Edumou venovala téme Vnímavosťou k poznaniu. Príbehy z Online živej knižnice využila aj pri práci so žiakmi na škole. Prečo? Lebo ako sama poznamenala: „Cez príbehy sa naučíme ľahšie sa vcítiť do iných, posilníme emocionálnu inteligenciu detí, formujeme ich postoje k ľuďom s prekážkami, dokážeme nimi búrať predsudky a kultivujeme dobro v nás.“

Ján Kvak, Základná škola s materskou školou Vištuk

Online živá knižnica na hodine dejepisu

Ján Kvak je učiteľom Základnej školy vo Vištuku, ktorý sa rozhodol iniciovať zapojenie svojej školy do programu Vnímavá škola. Okrem toho absolvoval vzdelávanie na 4-vé akadémii rozvoja kritického myslenia a v rámci svojej praxe využil videá z Online živej knižnice na vyučovaní dejepisu, kde sa venoval témam ako budovanie identity, migrácia a holokaust.

Michaela Ďurišová, Základná škola Juraja Fándlyho Sereď

Bloková výučba pre žiakov cez príbeh v Online živej knižnici

Michaela uskutočnila blokové vyučovanie pre žiakov základnej školy aj cez príbeh Jedinca – chlapca vyrastajúceho v detskom domove, ktorý je v Online živej knižnici. Žiaci sa venovali tomu, čo všetko obnáša život jednej rodiny a jedinca, ak sa ocitne sám a bez jej podpory.

Kategória Študenti

Michelle Kubištová, študentka Gymnázia Karola Štúra v Modre

Workshop Farba pleti na ZŠ s MŠ Vištuk

Študentka z gymnázia v Modre, Michelle Kubištová, sa po absolvovaní diskusie o spoločenskej zodpovednosti a 4-vé akadémii rozvoja kritického myslenia rozhodla zorganizovať zážitkový workshop pre žiakov 6. ročníka Základnej školy vo Vištuku, ktorá sa mimochodom zapojila aj do programu Vnímavá škola. Sama si vytvorila dramaturgiu workshopu, navrhla aktivity, použila príbehy z Online živej knižnice a na konci urobila dokonca dotazníkový prieskum.

Adela Tetemonteová, Miriam Zoričáková, FACE CLUB, Spišská Belá

Workshop o kritickom myslení: Zamysli sa viac

Dvojica dievčat pripravila praktický workshop Zamysli sa viac v rámci FACE CLUBU v Spišskej Belej, na ktorom zúročili svoje nadobudnuté poznatky zo 4-vé akadémie rozvoja kritického myslenia a aj vďaka príbehom z Online živej knižnice posunuli ďalej tému spoločenskej zodpovednosti, predsudkov a stereotypov. Oceňujeme tiež, že dievčatá si pred workshopom urobili dotazníkový prieskum, v ktorom zisťovali, aké vedomosti majú ich účastníci o danej téme.

Klaudia Nováková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Strach ako iskra pre extrémizmus

Študentka UMB sa vo svojej práci zamerala na zisťovanie názorov respondentov na rómsku komunitu formou dotazníka a skúmala pojem extrémizmus. Popritom sa rozprávala s troma Rómami, ktorí zažívajú diskrimináciu a odmietanie vo väčšinovej spoločnosti. Následne svojich respondentov konfrontovala s príbehom úspešného mladého Róma Daniela Bundu a skúmala, či sa ich pohľad v niečom zmenil. Klaudia za krátky čas vytvorila kvalitnú prácu s vlastnou reflexiou, ktorá stojí za prečítanie.

Daniela Ivanová, Alžbeta Zaušková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Bez predsudkov o stereotypoch v kultúre

Študentky chceli zistiť bezprostredné reakcie a čo najmenej skreslené informácie o téme predsudkov a stereotypov a tak sa rozhodli zrealizovať fokusovú skupinu so študentmi sociálnej práce. Okrem vopred vybraných otázok pracovali aj s videami z Online živej knižnice, ktoré ukazovali, ako sa aj malé dieťa môže stať obeťou predsudkov iných bez toho, aby mohlo ukázať svoju osobnosť. Študentky si vymenili roly študentiek za roly lektoriek a svoje výsledky spracovali do kvalitnej práce aj s výpoveďami respondentov.

Patrícia Priatková, Mária Karolčíková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Strach ako iskra pre extrémizmus

Patrícia s Máriou uskutočnili prieskum, ktorý sa zameral na rozdiely vo vnímaní formátu Živej knihy a online Živej knihy medzi študentkami. Dievčatá reflektovali aj hodnoty dnešnej spoločnosti a vnímanie strachu, ktoré nás sprevádza od útleho detstva.

Kategória Pracovníci s mládežou

Jana Kamenská

Plán individuálneho rozvoja

Jana Kamenská už niekoľko rokov pracuje v sociálnej i pedagogickej oblasti. V rámci svojej práce sa zamerala na koučing a koučingovú spätnú väzbu.

- Rok 2017 -

Eduma sa v roku 2017 rozhodla oceniť Vnímavú školu, Vnímavú firmu a štyri výnimočne Vnímavé projekty účastníkov 4-vé akadémie rozvoja kritikého myslenia v štyroch kategóriách – pracovníci s mládežou, učitelia, zamestnanci a študenti.

Ocenenia

Vnímavá firma

SLOVAK TELEKOM

Vnímavou firmou sa stala spoločnosť Slovak Telekom, ktorá 15 rokov systematicky podporuje komunitu nepočujúcich na Slovensku a tretí rok sa venuje zavádzaniu inkluzívneho prístupu k zamestnancom a zákazníkom. To znamená, že vytvára tolerantné firemné prostredie a vedie zamestnancov k vnímaniu potrieb a prekážok svojich kolegov a zákazníkov zo zraniteľných skupín našej spoločnosti. Uplynulý rok dokonca spracovala stratégiu inkluzívneho prístupu k zákazníkom, v rámci ktorého nastavila celofiremné kampane a dlhodobé vzdelávanie s mentoringom pre 34 zamestnancov na 13 pracoviskách firmy s dopadom na viac ako 700 zamestnancov. Zamestnanci počas tohto roka uskutočnili 23 vnímavých projektov, ktoré boli zamerané na búranie stereotypov a inkluzívny prístup k zákazníkom zo zraniteľných skupín. Slovak Telekom tiež zorganizoval celofiremnú kampaň a vytvoril interaktívnu počítačovú hru Neživím predsudky a zameral sa na elimináciu stereotypov voči ľuďom s prekážkami medzi zamestnancami firmy a jej zákazníkmi.

Vnímavá škola

PEDAGOGICKÁ FAKULTA V BANSKEJ BYSTRICI

Historicky prvou Vnímavou školou sa stala Pedagogická fakulta, najmä Katedra sociálnej práce, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá už druhý rok výrazne mení filozofiu prístupu vzdelávania svojich študentov. Posilňuje ich postoje a formuje kritické myslenie, inovuje vzdelávanie a podporuje samotných študentov na využívanie inovatívnych nástrojov, najmä v porozumení zraniteľných skupín a eliminácie extrémizmu medzi mladými ľuďmi. Fakulta ešte v roku 2016 spracovala stratégiu, prostredníctvom ktorej zaviedla storytelling a prácu s príbehmi do samotného vzdelávania a prípravy študentov na prax. Tento rok 22 študentov magisterského štúdia absolvovalo 4vé akadémiu ako súčasť vzdelávania, ktorí sa venovali témam inklúzie, búrania stereotypov a predsudkov či eliminácii extrémizmu voči ľuďom zo zraniteľných skupín.

Ocenenie si dnes od verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej prevzala prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie, docentka Alžbeta Brozmanová Gregorová.

Certifikát – výnimočne vnímavý projekt

Kategória pracovníci s mládežou

Viktória Skokánková a Zuzana Blusková

Certifikát výnimočne Vnímavý projekt v kategórii pracovníci s mládežou si od verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej prevzali Viktória Skokánková a Zuzana Blusková, ktoré sa zamerali na biologického rodiča a jeho spolupráci s detským domovom pri návrate dieťaťa späť do rodiny. Cez videopríbeh biologického rodiča autenticky približujú jeho situáciu pri odoberaní detí a ich umiestňovaní do ústavnej starostlivosti. Pochopenie a akceptovanie rodiča, takého aký je a jeho zložitej životnej situácie, má potenciál odstrániť najväčšiu bariéru vo vzájomnej komunikácii so zamestnancami, vychovávateľmi a profesionálnymi rodičmi. Len tak je možné pracovať so zlyhávajúcou rodinou na odstránení nedostatkov a možnom návrate detí do rodinného prostredia. “Projekt pani Viktórie Skokánkovej a Zuzany Bluskovej veľmi presne vykresľuje vzťah rodiča a zástupcov štátu, veľmi dôkladne a citlivo vysvetľuje dôvody často prítomnej nedostatočnej komunikácie a nabáda sociálnych pracovníkov a zamestnancov detských domovov na proaktívny a empatický prístup v komunikácii s rodičmi. Ich projekt formou živej knižnice mamy detí, ktorá prišla o deti a vhodnou komunikáciou a sanáciou rodiny ich získala späť, prináša nielen popísanie všeobecnej problematickej situácie na začiatku, keď sa rodina ocitá v kríze, ale aj priebeh sanácie rodiny a zároveň prináša odporúčania, čomu sa v kontakte s rodičmi venovať detailnejšie a čomu sa vyvarovať v procese obnovy fungovania rodiny. Tento príspevok považujem za mimoriadne cenný materiál, ktorý môže poslúžiť všetkým zamestnancom orgánov verejnej správy podieľajúcich sa na ochrane práv detí, ako aj pracovníkov mimovládnych organizácií pomáhajúcich rodinám prekonať krízové obdobie. Núti nás zamýšľať sa nad konaním rodičov ocitajúcich sa v kríze, prichádzajúcich o svoje deti umiestnením do ústavnej starostlivosti, čo napomáha prekonať predsudky a negatívne nastavenie profesionálov voči rodičom. Tento projekt si zaslúži povšimnutie preto, že napĺňa podstatu ochrany základných práv detí, ktorou je, aby všetky deti prežívali svoje detstvo v rodine”, dodáva Verejná ochrankyňa práv.

Kategória zamestnanci

Veronika Šušková

Certifikát výnimočne Vnímavý projekt v kategórii zamestnanci putovala od Lenky Surotchak, riaditeľky Nadácie Pontis, do rúk Veroniky Šuškovej zo Slovak Telekom, za e-book Príbehmi k poznaniu: Za každým zákazníkom je príbeh. Veronika pracuje v call centre telekomunikačnej spoločnosti a pre svojich kolegov spísala každodenné príbehy so zákazníkmi a s odporúčaniami, ako možno vnímavejšie pristupovať k ich potrebám. Pre svojich kolegov sa zároveň stala vnímavou ambasádorkou, na ktorú sa môžu kedykoľvek obrátiť.

Kategória študenti

Lucia Zacharová

Certifikát výnimočne Vnímavý projekt v kategórii študenti si prevzala Lucia Zacharová za projekt Ako vidíme nevidiacich od Petry Rímešovej z VÚB. „Oceňujeme, že sa mladí ľudia zapojili do projektu budovania vnímavej spoločnosti. Rozhodli sme sa oceniť prácu, v ktorej si autorka uvedomuje vlastné predsudky a otvorene sa k nim priznáva. Nie je ľahké hovoriť o vlastných skúsenostiach so zdravotne znevýhodnenými spoluobčanmi, najmä ak sa spájajú s predsudkami voči nim,“ povedala Elena Kohútiková, členka správnej rady Nadácie VÚB.

Kategória učitelia

Daniela Krasuľová

Certifikát výnimočne Vnímavý projekt v kategórii učitelia získal projekt Cesta k vnímavej triede od Daniely Krasuľovej, ktorá sa rozhodla zmapovať atmosféru vo svojej triede na základnej škole. Učiteľka sa veľmi kreatívnym a originálnym spôsobom snažila zistiť, aká je klíma v inak prospechovo vynikajúcej triede, cez rozprávku a jej postavy s rôznymi charaktermi. Uvedomila si, aké je dôležité poznať svojich žiakov a že mapovanie klímy v triede je veľmi dobrá cesta na upevnenie kolektívu a podporu vzájomného rešpektu. Vzdelávanie na 4vé akadémii ju podnietilo viac sledovať a zisťovať, čo žiaci prežívajú, aké majú ich emócie a správanie pozadie, ako ho ovplyvňuje prostredie a rodina. Vďaka tomu dnes môže ďalej pracovať v zlepšovaní a vytváraní dobre atmosféry a inšpirovať ďalších učiteľov, ktorí v nej môžu nájsť presný návod ako takúto aktivitu realizovať vo svojej triede.