Vnímavá firma

Byť Vnímavou firmou znamená byť zodpovednou firmou. Firmou, ktorá rozumie zákazníkom a zamestnancom prekonávajúcim prekážky v našej spoločnosti. Byť vnímavými manažérmi a zamestnancami. Byť firmou, ktorá vytvára tolerantné firemné prostredie a kde spoločenská zodpovednosť znamená aj vychovávať, vzdelávať a viesť zamestnancov k vnímaniu potrieb a prekážok svojich kolegov a zákazníkov zo zraniteľných skupín našej spoločnosti

Štatút programu Vnímavá firma

I. Organizátor:

EDUMA, n.o.
Šášovská 6
851 06 Bratislava
IČO: 50 098 829
DIČ: 212 017 06 79

Organizátorom programu je nezisková organizácia EDUMA, n.o. Našou misiou v programe je zviditeľňovať, morálne oceňovať a rozvíjať firmy, podniky a spoločnosti, ktoré sú vnímavé voči zákazníkom alebo zamestnancom s prekážkami a so špecifickými potrebami v našej spoločnosti. Chceme iniciovať zvedavosť a potrebu ľudí v biznise, aby spoločne hľadali riešenia. Len tak môžeme budovať firemné prostredie, v ktorom zákazník či zamestnanec môže povedať: „Tu ma počúvajú, čo potrebujem. Tu mi vedia ponúknuť, čo potrebujem. Tu sú ľudia, kvôli ktorým sa sem vrátim.“

II. Základné podmienky:

1. O programe:

Certifikát a značka Vnímavá firma

Program Vnímavá firma je určený firmám, ktoré vnímajú formovanie a realizáciu inkluzívnej starostlivosti o svojich zamestnancov alebo zákazníkov zo zraniteľných skupín v spoločnosti ako jeden z hlavných pilierov spoločensky zodpovednej firmy. To znamená, že pristupujú k svojim zamestnancom a zákazníkom s rešpektom a vytvárajú prostredie, ktoré je vnímavé a otvorené individualite a potrebám každého človeka, či už zamestnanca, alebo zákazníka. Certifikát a značku Vnímavá firma získajú firmy, ktoré vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť na Slovensku a spĺňajú aspoň jednu z nižšie vymenovaných podmienok:

1.1 Aspoň jedna štvrtina zamestnancov patrí medzi zraniteľné skupiny a firma má vytvorené nástroje na adaptáciu a podporu týchto zamestnancov.

Za zraniteľné skupiny zamestnancov Vnímavých firiem považujeme:

 • zamestnancov, ktorí sú osamelí rodičia maloletých detí
 • zamestnancov s telesným alebo zmyslovým hendikepom
 • zamestnancov s metabolickými chorobami alebo celoživotnými chorobami (ľudia s cukrovkou, epilepsiou, celiakiou...)
 • zamestnanci inej národnosti ako slovenskej, inej etnicity alebo iného náboženského vierovyznania
1.2 Firma realizuje stratégiu inkluzívnej starostlivosti k zákazníkom zo zraniteľných skupín. Za zraniteľné skupiny zákazníkov program Vnímavá firma považuje:
 • klientov so zmyslovým hendikepom
 • klientov s telesným hendikepom
 • klientov so zdravotným hendikepom
 • klientov inej farby pleti
 • klientov inej kultúry ako slovenskej
 • klientov iného náboženského vierovyznania ako kresťanstva
 • klientov s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • klientov s poruchami čítania, písania, počítania
 • klientov žijúcich v geograficky odľahlých oblastiach
1.3 Firma si "adoptovala" školu prihlásenú do programu Vnímavá škola aspoň na dobu dvoch rokov.

V prípade, že si Vnímavá firma vyberie zapojenú školu na adopciu, poskytuje adopčný príspevok vo výške 2 000 eur ročne. V prvom roku sa príspevok investuje do vzdelávania prostredníctvom balíkov Edumy, v druhom roku ide príspevok priamo do školy pre potreby realizácie Vnímavých ročníkových projektov.

2. Časový harmonogram programu

V tomto roku sa firmy môžu prihlasovať počas celého roka..

3. Postup pri prihlasovaní do programu Vnímavá firma:

 1. Vyplňte registračný formulár, ktorý nájdete na tejto stránke.
 2. Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov firemného a neziskového sektora a z akademického prostredia rozhodne, či prihlásená firma spĺňa podmienky, na základe ktorých jej bude pridelená značka Vnímavá firma. Ak firma nespĺňa podmienky, môže využiť expertnú pomoc pre dodatočné naplnenie podmienok.

4. Po naplnení podmienok je firma slávnostne certifikovaná na celoslovenskom podujatí, ktoré sa spravidla každoročne organizuje v decembri.

III. Dodatočné informácie

Prínosy pre certifikované Vnímavé firmy

 • Vnímavá firma získa akreditované vzdelávanie pre zamestnancov za zvýhodnený poplatok a môže využívať bezplatné inšpiratívne a metodické webináre pre manažérov a zamestnancov v oblasti inkluzívneho prístupu k zákazníkom so špecifickými potrebami v spoločnosti, ktoré poskytuje nezisková organizácia EDUMA, n.o.
 • Vnímavá firma získa zvýhodnený prístup k inovatívnemu vzdelávaciemu portálu www.onlinezivakniznica.sk, ktorý je možné využiť v adaptačnom a v rozvojovom vzdelávaní zamestnancov prvého kontaktu so zákazníkmi, v rozvoji manažérskych a koučingových zručností vedúcich a riadiacich zamestnancov.
 • Vnímavá firma získava benefity vo forme medializácie a propagácie.

IV. Špeciálne ocenenie Výnimočne vnímavá firma

Organizátor programu každoročne udeľuje aj ocenenie Výnimočne vnímavá firma spoločnosti, ktorá splní všetky podmienky programu Vnímavá firma.